Prof. Dr. ENİS ALPİN GÜNERİ

Ulusal Yayınlar

1- Anjiofibrom: Cerrahi Tedavi Ve Planlaması. M. Ufuk Günbay, Ataman Güneri, Enis Alpin Güneri. Ege Tıp Dergisi 30: 270-272; 1991.

2- Laringosel Tanısında Bilgisayarlı Tomografi Ve Manyetik Rezonans Görüntülemenin Yeri: İki Laringosel Olgusu. Funda Obuz, Oğuzhan Obuz, Emine Osma, İlhami Kovanlıkaya, Enis Alpin Güneri. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 7 (3): 43- 47; 1993.

3- Kartilaj Kökenli Larinks Tümörleri. Bülent Tekinsoy, Semih Sütay, Enis Alpin Güneri, Ataman Güneri, Uğur Pabuççuoğlu. Radyoloji Ve Tıbbi Görüntüleme Dergisi 1993, 3: 242-245.

4- Baş Boyun Defekti Rekonstrüksiyonunda Latissimus Dorsi Myokutan Flep Kullanımı. Ataman Güneri, Semih Sütay, Enis Alpin Güneri, Kerim Ceryan. Kbb Ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2 (1): 43-45; 1994.

5- Maksiller Sinus Patolojilerinin Kompüterize Tomografi İle Tanılanması. Günnur Lomçalı, Pelin Gürdal, Enis Alpin Güneri. Ege Dişhekimliği Fakültesi Dergisi. 1994, 15: 204-208.

6- Multicentric Cutaneous Malignancies İn Xeroderma Pigmentosum. Ataman Güneri, Semih Sütay, Enis Alpin Güneri, Uğur Pabuçcuoğlu. Annals Of Medical Sciences 5: 101- 102; 1996.

7- Retrokoklear Girişimlerde Cerrahi Tedavi Ön Sonuçlarımız. Ataman Güneri, Tansu Mertol, Ahmet Ömer İkiz, Enis Alpin Güneri, Kerim Ceryan. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Cilt 10, Sayı: 2-3: 25; 1996.

8- Dil Ve Ağız Tabanı Kanserleri Rezeksiyon Defektinin Primer Rekonstrüksiyonunda Transmandibuler Sütür. Semih Sütay, M. Ufuk Günbay, Kerim Ceryan, Ömer İkiz, Enis Alpin Güneri, Ataman Güneri. Kbb Ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 4: 273-276; 1997.

9- Temporal Kemik Kanserinde Tedavi Prensipleri. Ataman Güneri, Semih Sütay, Enis Alpin Güneri, Ahmet Ömer İkiz, Fadime Akman. Kbb Ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 5: 9-12; 1997.

10- Larinks Kanserlerinde Klinik Patolojik Evre Uyumu. Semih Sütay, Ahmet Ömer İkiz, Enis Alpin Güneri, Mehmet Çoban. Kbb Ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 5: 212-216; 1997.

11- Synchronous Occurrence Of Hürthle Cell Papillary Carcinoma Of The Thyroid Gland And Laryngeal Carcinoma. Uğur Pabuçcuoğlu, Fatih Kuyucuoğlu, Sülen Sarıoğlu, Ahmet Ömer İkiz, Enis Alpin Güneri. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 11: 125- 128, 1997.

12- Baş Boyun Karsinomlarında Radyoterapiye Bağlı Yan Etkiler. Akman F., Şen M., Bilkay Görken I., Ataman O., Tuzcuoğlu G., Güneri Enis Alpin., Güneri A., Sütay S., Ada E., Sarıoğlu S., Çetingöz R., Alanyalı H., Kınay M. Türk Onkoloji Dergisi 4: 20-26; 1997.

13- HPV Positivity And Proliferative Activity İn Verrucous Carcinomas, Conventional Squamous Cell Carcinomas And Epithelial Hyperplasias Of Head And Neck Region. Özgül Sağol, Sülen Sarıoğlu, Burçin Tuna, H. Uğur Pabuçcuoğlu, Enis Alpin Güneri. Annals Of Medical Sciences 7: 78-83; 1998.

14- Auditory Brain Stem Responses İn Asperger’s Syndrome. Ahmet Ömer İkiz, Süha Miral, Enis Alpin Güneri, Ayşen Baykara, M. Ufuk Günbay. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 12: 139-145; 1998.

15- Kafa Tabanı Cerrahisinde Klinik Sonuçlarımız. Ataman Güneri, Tansu Mertol, Enis Alpin Güneri, Ahmet Ömer İkiz, Muazzez Uça. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 37: 159-162; 1998.

16- Larenks Karsinomlarında Tümör Lokalizasyonu İle Metastatik Lenf Nodu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Özgül Sağol, Sülen Sarıoğlu, Sermin Özkal, Fatih Kuyucuoğlu, Uğur Pabuçcuoğlu, Enis Alpin Güneri, Özlem Uruk. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1: 11- 16, 1998.

17- Treatment Results in Laryngotracheal Stenosis. Enis Alpin Güneri, Semih Sütay, Ahmet Ömer İkiz. Medical Journal Of Ege University 8 (1-2): 19- 22; 1998.

18- T1 Glottic Carcinoma: Results With Radiotherapy And Salvage Surgery. Ahmet Ömer İkiz, Fadime Akman, Enis Alpin Güneri, Mehmet Şen, Ertap Akoğlu, Münir Kınay, Kerim Ceryan. Medical Journal Of Ege University 8 (1-2): 23-25; 1998.

19- Cricotracheal Separation: An Unusual Form Of Laryngeal Trauma. Enis Alpin Güneri, Semih Sütay, Ahmet Ömer İkiz. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 5: 145-147; 1998.

20- The Effect Of Dietary Regulations On The Prognosis Of Recurrent Aphtous Ulcers: A Preliminary Report. Pelin Gürdal, Enis Alpin Güneri. Journal Of Marmara University Dental Faculty 3: 750-754, 1998.

21- The Effect Of Race On The Exposure Of The İnternal Auditory Canal Via The Retrosigmoid Approach İn Turkish Population. Enis Alpin Güneri, Handan Çakmakçı, Ahmet Ömer İkiz, Kerim Ceryan. Turkish Journal Of Medical Sciences 29: 159-163; 1999.

22- Angiofibroma: A Review. Enis Alpin Güneri. Dokuz Eylül Universitesi Tıp Fakültesi Dergisi 19: 129-136; 1999.

23- Treacher Collins Sendromu’ nun Tanısında Üç Boyutlu Hrct Ve Sefalometrik Analizin Yeri. Pelin Gürdal, Günnur Lomçalı, Enis Alpin Güneri, Handan Çakmakçı. Ege Dişhekimliği Fakültesi Dergisi.

24- Stapedotomi Sonrası Geç Dönem İşitme Sonuçları: Opere Kulak, Non-Opere Kulak Ve Presbiakuzili Kontrol Grubunun Karşılaştırılması. Ahmet Ömer İkiz, Günay Kırkım, Enis Alpin Güneri, Taner Kemal Erdağ, Kerim Ceryan. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 7: 114-119; 2000.

25- Malign Vagal Paraganglioma. Enis Alpin Güneri, Handan Çakmakçı, Ahmet Ömer İkiz, Taner Kemal Erdağ, Kerim Ceryan. Kulak Burun Boğaz Klinikleri 21:26-31; 2000.

26- Pektoralis Major Myokutan Flep İle Rekonstrüksiyon Uygulamalarımız. Enis Alpin Güneri, Ahmet Ömer İkiz, Taner Kemal Erdağ, Vehip Beyazgün, Ataman Güneri, Semih Sütay. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14: 217-226; 2000.

27- Radikal Boyun Diseksiyonu İle Modifikasyonlarının Diseke Edilen Lenf Nodu Sayısı Açısından Karşılaştırılması. Taner Kemal Erdağ, Ahmet Ömer İkiz, Enis Alpin Güneri, Vehip Beyazgün, Semih Sütay, Sülen Sarıoğlu. Kbb Klinikleri 2: 98-102; 2000.

28- Kronik Otitis Medianın Akut Alevlenmelerinde Topikal Siprofloksasinin Etkinlik Ve Güvenilirliği. Ahmet Ömer İkiz, M. Erkan Lebe, Enis Alpin Güneri, Taner Kemal Erdağ, M. Bülent Şerbetçioğlu. Kbb İhtisas Dergisi 2: 119-123; 2001.

29- Oral Kavite, Orofarenks Ve Larengofarengeal Yerleşimli Epidermoid Karsinomlarda Posterior Servikal Üçgende Lenf Nodu Metastazı Sıklığı. Taner Kemal Erdağ, Enis Alpin Güneri, Ahmet Ömer İkiz, Vehip Beyazgün, Ataman Güneri, Sülen Sarıoğlu. Kbb İhtisas Dergisi 8: 214-218; 2001.

30- Boyun Disseksiyonu Sonrası Gelişen Uygunsuz Adh Salınımı Sendromu (Sıadh). Enis Alpin Güneri, Yahya Demirdelen, Ahmet Ömer İkiz, Taner Kemal Erdağ, Kerim Ceryan. Türk Otolarengoloji Arşivi 39: 14-18; 2001.

31- Kronik Otitis Media Komplikasyonları. Ahmet Ömer İkiz, Enis Alpin Güneri, Taner Kemal Erdağ, Ataman Güneri. Türk Otolarengoloji Arşivi 39: 182-186; 2001.

32- İnverted Papillom Ve Cerrahi Tedavisi. Ahmet Ömer İkiz, Semih Sütay, Taner Kemal Erdağ, Enis Alpin Güneri. Kbb Ve Bbc Dergisi 9: 134-138; 2001.

33- Primer dil ve dalak tüberkülozu. Kılınç O, İkiz A, Çavuşluoğlu C, Sökmen S, Güneri E. Toraks Dergisi 2001; 2: 114.

34- Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM). Abacıoğlu H, Özkan Ş, Akgür F, Altungöz O, Berk H, Ergör G, Gülay Z, Güneri Eai Küçükgüçlü S, Özerdem A, Sercan O, Şenocak Ö, Tunçok Y. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Aktif Eğitim Özel Sayısı, 2001, 1: 85-9.

35- Parotis Lipomlarının Ayırıcı Tanı Özellikleri Ve 5 Olgunun Sunumu. Taner Kemal Erdağ, Enis Alpin Güneri, Vehip Beyazgün, Ahmet Ömer İkiz, Emel Ada, Sülen Sarıoğlu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16: 43-47, 2002.

36- Larengofarengeal Skuamöz Hücreli Kanserde I. Bölgeye Metastaz İnsidansı. Erdağ TK, Karas C, İkiz AO, Enis Alpin Güneri, Ceryan K, Sarıoğlu S. Kulak Burun Boğaz Ihtisas Dergisi 11:166-169; 2003.

37- Oral Kavite Kanserlerinde P53, P27, P21, Egrf, C-Erb- Bcl-2 Ve Ki-67 Düzeyleri. Pelin Güneri, Enis Alpin Güneri, Sülen Sarıoğlu, Hayal Boyacıoğlu. Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Dergisi 3: 122-129; 2003.

38- Paranazal Sinüs Tümörlerinde Radikal Ve Adjuvan Radyoterapi Sonuçları. Fadime Akman, Oğuz Çetinayak, Taner Erdağ, Özlem Ataman, Emel Ada, Sülen Sarıoğlu, Enis Alpin Güneri, Münir Kınay, Kerim Ceryan. KBB ve BBC Dergisi, 13 (2–3): 62–68, 2005.

39- Baş ve Boyun Cerrahisi Sonrası Solunum Egzersizlerinin Kan Gazı Değerleri Üzerindeki Etkisi. Genç, A, İkiz A, Güneri E, Günerli A. Fizyoterapi Rehabilitasyon 2006, 17: 220.

40- Tiroidektomi Ve Laringeal Sinir Monitorizasyonu. Enis Alpin Güneri. Türkiye Klinikleri Tiroid Özel Sayısı İ Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2007, 3(49):83-9.

41- Rat Timpanik Membranında Deneysel Olarak Oluşturulan Miringoskleroz Gelişim Sürecine N-Nitro L-Arjinin Metil Ester’in Etkisi. Doğan E, Erdağ T, Sarıoğlu S, Ecevit M, İkiz A, Güneri E. Türk Otolarengoloji Arşivi 46(3) 2008; 155-160.

42- Fish bone in the tongue causing lingal abscess. Taner K. Erdağ, Ahmet Ö. İkiz, M. Ufuk Günbay, E. Alpin Güneri. Türk Otolarengoloji Arşivi, 46:105-8, 2008.

43- Peritonsiller Apse Tedavisinde Antibiyotik Giderinin Değerlendirilmesi. Ecevit M, Erdağ T, Erdal O, İkiz A, Güneri E, Sütay S. Kbb Ve Bbc Dergisi 17 (1):6-11, 2009.

44- Pulsatil Tinnitus. Enis Alpin Güneri. Türkiye Klinikleri Tinnitus Özel Sayısı, Turkiye Klinikleri J E.N.T.-Special Topics 2010; 3(2):50-4

45- Meniere Hastalığında Güncel Tedavi. Enis Alpin Güneri. Hipokrat Dergisi 2010;186:260-7.

46- Kolesteatomalı Kronik Otitis Media. Editör: Onur Çelik. Otitler Özel Sayısı. Türkiye Klinikleri Kulak Burun Boğaz Özel Yıl: 2011, Cilt: 4, Sayı:4; 65-73.

47- Comparison of clinical and pathological staging in oral cavity cancers. Doğan E, Sarıoğlu S, Ada E, Cetinayak HO, Erdağ TK, Ecevit MC, Güneri EA, Ikiz AO. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2012 Nov-Dec;22(6):305-10. doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.059.

48- Metastatic adenocarcinomas of the temporal bone: a report of three cases.Doğan E, Erdağ TK, Sarıoğlu S, Güneri EA. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2011 Sep-Oct;21(5):285-9. doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.043.

49- Benign Paroksismal Pozisyonel Baş Dönmesinde Tanı ve Tedavi Algoritması (Diagnosis and Treatment Algorithms in Benign Paroxysmal Positional Vertigo).Enis Alpin GÜNERİ. Türkiye Klinikleri Otolojide Tanı ve Tedavi Algoritmleri Özel Sayısı, Cilt 6 Sayı 1 Yıl 2013; 89-96.

50- Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigoya Yaklaşım ve Tedavi Yöntemleri (Approach to Benign Paroxysmal Positional Vertigo and Treatment Modalities). Ersoy DOĞAN, Enis Alpin GÜNERİ. Turkiye Klinikleri J Neurol-Special Topics 2013;6(2):27-36.

51- Assessment of Subepithelial Angiogenesis in Acquired Cholesteatoma between Pediatric and Adult Patients. Edinsel Kolesteatomda Subepitelyal Anjiogenezin Pediatrik ve Erişkin Hastalarda Değerlendirilmesi. Mustafa Aslıer, Taner Kemal Erdağ, Sülen Sarıoğlu, Enis Alpin Güneri, Ahmet Ömer İkiz, Evren Uzun, Erdener Özer. Turk Arch Otorhinolaryngol 2015; 53: 47-50

52- Stapedotomi sonrası geç dönem işitme sonuçları: Cerrahi uygulanan ve uygulanmayan kulaklar ve presbiakuzili kontrol grubunun karşılaştırılması. AÖ İkiz, G Kırkım, EA Güneri, TK Erdağ, K Ceryan. Kulak Burun Boğaz İhtis Derg 7, 114-9.

53- [Quantitative and qualitative analysis of four national otorhinolaryngology journals between 2002 and 2010]. TK Erdağ, E Doğan, MC Ecevit, M Durmuşoğlu, EA Güneri, AÖ İkiz.

54- Endoskopik Koklear İmplantasyon Uygulamaları. EA GÜNERİ. Turkiye Klinikleri Journal of ENT Special Topics 9 (1), 46-51.

55- Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo. EA GÜNERİ. Turkiye Klinikleri Journal of ENT Special Topics 8 (3), 5-12.

56- Vestibüler Rehabilitasyonda Yeni Yaklaşımlar ve Vestibüler İmplantasyon. EA GÜNERİ, E DOĞAN. Turkiye Klinikleri Journal of ENT Special Topics 6 (3), 101-106.

57- Chronic Otitis Media with Cholesteatoma. EA GÜNERİ. Turkiye Klinikleri Journal of Ear Nose and Throat Special Topics 4 (4), 65.

58- Validity and Reliability of the Diagnostic Tests for Ménière's Disease. Enis Alpin Güneri, Aslı Çakır, Başak Mutlu. Turk Arch Otorhinolaryngol 2016:10.5152/tao.2016.1697.